എന്താണ് കീഹോൾ കാർഡിയാക് സർജറി? | Dr.Mahadevan | Total Cardiac Care

എന്താണ് കീഹോൾ കാർഡിയാക് സർജറി? |  Dr.Mahadevan | Total Cardiac Care

എന്താണ് കീഹോൾ കാർഡിയാക് സർജറി?   ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പകരമായുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കീഹോൾ കാർഡിയാക് സർജറി. വാരിയെല്ലുകൾ വിഭജിക്കാതെ വരിയെല്ലിലെ വിടവുകളിലൂടെ ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ ഏറിയപങ്കും ഇപ്പോൾ റോബോട്ടുകൾ നടത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗതമായ ഓപ്പൺ കാർഡിയാക് സർജറിക്കുപകരം കീഹോൾഡ് കാർഡിയാക് സർജറി? ഒരു സാധാരണ കാർഡിയാക് സർജറിയ്ക്ക് നെഞ്ചിൽ 8-10…

Facebook IconTwitter IconVisit Our Google Plus pageVisit Our Google Plus page